چگونه طراحی تجربه کاربری را شروع کنیم :: صوتی

برای انجام یک پروژه تجربه کاربری ، یک نقشه راه درنظر گرفته شده که در اون کلیات یک پروژه و ضروریات آن بیان شده.

در این فایل صوتی ، درباره این نقشه راه بیشتر توضیح داده شده.

دانلود فایل : Start UX :: UXCOM.ir

 

مفهوم تجربه کاربری ( UX ) :: صوتی!

ممکنه که هنوز بعضی افراد معنا و مفهوم واقعی تجربه کاربری رو ندانند و یا به درستی ندانند. چرا که گاهی اوقات معنا های اشتباهی بیان میشه… مثلا بعضی ها تجربه کاربری را برابر UI میدانند که این درست نیست… .

در این فایل یک دقیقه ای مفهوم تجربه کاربری با یک مثال گفته شده.

دانلود فایل : What is UX :: 1mb :: UXCOM.ir